การสร้างขวัญและกำลังใจ
 

หจก.พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป

 
ย้อนกลับ............................................การสร้างขวัญและกำลังใจประโยชน์ใบเสนอราคาสถานที่ตั้งการแต่งกาย รปภ.ข้อเปรียบเทียบการฝึกอบรมการมอบหมายหน้าที่หน้าที่ของสายตรวจการสร้างขวัญและกำลังใจการชดใช้ค่าสูญหายการจัดกำลังพลประเภทของสถานบริการการปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานตัวอย่างรายงานเหตุการณ์ประจำวันตัวอย่างบัตร VISITORตัวอย่างใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกวัตถุประสงค์และหลักในการบริหารรูปแบบแผนงานระเบียบ  หจก.  พรพิทักษ์  การปฏิบัติหน้าที่ตัวอย่างจ้างสัญญาว่าทีมงานแผนงานและการวางแผนการติดตามผลผู้ดูแลระบบ

การสร้างขวัญและกำลังใจ

หจก. พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป  ได้เล็งเห็นคุณค่า  และความสำคัญของบุคลากร  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานกินดีอยู่ดีเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ไม่สร้างปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่  จึงได้จัดให้มีสวัสดิการไว้ดังนี้

*   มีที่พักอาศัย

*   กองทุนทดแทน

*   มีเบี้ยขยันทุกเดือน

*   เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

*   อัตราค่าแรงตามกฎหมายแรงงานเป็นผู้กำหนด

*   ปรับค่าแรงตามความรู้ความสามารถ

*   มีเงินเบิกล่วงหน้า เมื่อพนักงานเดือดร้อน

ในส่วนของพนักงาน หจก.  พรพิทักษ์ อินเตอร์  กรุ๊ป ได้มีการมอบรางวัลพิเศษ  สำหรับพนักงานที่มีความประพฤติดี  และทำงานดีในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น