ประเภทและรูปแบบแผนงานหลักในการบริหารประเภทและรูปแบบแผนงานประเภทและรูปแบบของการให้บริการ

หจก.พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป

 
ย้อนกลับ............................................การสร้างขวัญและกำลังใจประโยชน์ใบเสนอราคาสถานที่ตั้งการแต่งกาย รปภ.ข้อเปรียบเทียบการฝึกอบรมการมอบหมายหน้าที่หน้าที่ของสายตรวจการสร้างขวัญและกำลังใจการชดใช้ค่าสูญหายการจัดกำลังพลประเภทของสถานบริการการปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานตัวอย่างรายงานเหตุการณ์ประจำวันตัวอย่างบัตร VISITORตัวอย่างใบอนุญาตผ่านเข้า-ออกวัตถุประสงค์และหลักในการบริหารรูปแบบแผนงานระเบียบ  หจก.  พรพิทักษ์  การปฏิบัติหน้าที่ตัวอย่างจ้างสัญญาว่าทีมงานแผนงานและการวางแผนการติดตามผลผู้ดูแลระบบ

ประเภทและรูปแบบแผนงานหลักในการบริหารประเภทและรูปแบบแผนงานประเภทและรูปแบบของการให้บริการ

                                                       โรงงานอุตสาหกรรม

     1. การควบคุมบุคคล

       1.1  พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงงาน

       1.2  ตรวจสอบการปั้มบัตรของพนักงาน เพื่อป้องกันมิให้มีการปั้มบัตรแทนกัน

       1.3  พนักงานที่ออกนอกบริเวณโรงงานในระหว่างเวลาทำงาน จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจ (โดยมีใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง)

       1.4  พนักงาน ที่จะเข้าบริเวณโรงงานหลังเลิกงาน  หรือวันหยุด  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ

       1.5  ผู้รับเหมา ที่มาปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณโรงงานจะต้องแลกบัตรผ่าน เข้า – ออก หรือติดบัตรรับเหมาที่ทางโรงงานเป็นผู้จัดทำให้ทุกครั้ง (ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงงาน (ถ้ามี) )

       1.6  ผู้มาติดต่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอบ ถามวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดต่อพร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หากได้รับอนุญาตให้ทำการแลกบัตรผ่าน เข้า –ออก (  ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของโรงงาน (ถ้ามี) )

       1.7  หากบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงงาน หรือไม่ให้ความร่วมมือ  หรือพบปัญหาให้แจ้งผู้ว่าจ้าง หรืผู้บังคับบัญชา

              หมายเหตุ  ถ้าเป็นลูกค้ารายสำคัญที่มาติดต่อกับโรงงาน พนักงานจะออกใบผ่านให้เท่านั้น ไม่ต้องยึดบัตร ทั้งนี้พนักงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียลูกค้าคนสำคัญ

  1. การควบคุมยานพาหนะ

2.1    ยานพาหนะของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบการผ่าน เข้า – ออก ที่ทางโรงงานเป็นผู้กำหนด

2.2    ยานพาหนะของโรงงานจะต้องมีการบันทึกเวลาเข้า – ออก  หมายเลขทะเบียน  และผู้ขับขี่รถทุกครั้ง

2.3    ยานพาหนะของผู้รับเหมา / ผู้มาติดต่อจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการติดต่อ  รวมถึง เวลาเข้า – ออก  และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้า – ออก ที่โรงงานกำหนด

 

2.4    หากพบบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงงานไม่ให้ความร่วมมือ  หรือพบปัญหาให้แจ้งผู้ว่าจ้างหรือผู้บังคับบัญชา
 

  1. การควบคุมทรัพย์สิน

3.1    เมื่อพนักงานจะออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง จะต้องมีการตรวจ ค้น ตัวพนักงาน  , หีบห่อ  สัมภาระ

       ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่โรงงานกำหนดขึ้น

3.2    ยานพาหนะทุกชนิด เมื่อออกจากโรงงานจะต้องมีการตรวจค้น  หรือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงงาน  กำหนดไว้

3.3    ทรัพย์สินของโรงงานทุกชนิดหากมีการนำออกนอกบริเวณโรงงานจะต้องมีใบอนุญาตนำออกโดยผู้มีอำนาจเป็นเป็นผู้ลงนามทุกครั้ง

3.4    หากพบบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงงาน / ไม่ให้ความร่วมมือหรือพบปัญหาให้แจ้งผู้ว่าจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

3.5    ในเวลากลางคืน พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจรอบ ๆ บริเวณที่รับผิดชอบแล้วรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อรายงานให้ผู้บริหารของโรงงานทราบ วันรุ่งขึ้นเป็นประจำ

        หมายเหตุ  หลักในการทำงานนั้น หจก. พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จะยึดนโยบายของบริษัทของท่านเป็นหลักในการทำงานด้วย และในขณะทำงานพนักงานรักษาความปลอดภัยจะจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารของโรงงานทราบในวันรุ่งขึ้นเป็นประจำ

บริษัทหรืออาคารสำนักงาน

1.  การควบคุมบุคคล

                1.1  พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องติดบัตรประจำตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัท  หรืออาคาร  สำนักงาน

                1.2  ตรวจสอบการปั้มบัตรของพนักงาน  เพื่อป้องกันมิให้มีการปั้มบัตรแทนกัน

                1.3  พนักงานที่จะออกนอกบริเวณบริษัท  หรืออาคาร สำนักงาน  ในระหว่างเวลาทำงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ ( โดยมีใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้ง )

1.4    พนักงานที่จะเข้าบริษัทหรืออาคารสำนักงานหลังเลิกงานหรือวันหยุด  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา / ผู้มีอำนาจ

1.5    กรณีผู้มาติดต่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยสอบถามวัตถุประสงค์ที่ต้องการติดต่อ  พร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  หากได้รับอนุญาตให้ทำการแลกบัตรผ่าน เข้า – ออก (ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ บริษัท  หรือ อาคารสำนักงาน (ถ้ามี))

                1.6   หากบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัท  หรือ อาคารสำนักงาน / ไม่ให้ความร่วมมือ  หรือพบปัญหาให้แจ้งผู้ว่าจ้าง / ผู้บังคับบัญชาทราบ

                หมายเหตุ  ถ้าเป็นลูกค้ารายสำคัญที่มาติดต่อกับท่าน  พนักงานจะออกใบผ่านให้เท่านั้นไม่ต้องยึดบัตร  ทั้งนี้พนักงานพิจารณา  ตามความเหมาะสมเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียลูกค้าคนสำคัญ

2.  การควบคุมยานพาหนะ

2.1  ยานพาหนะของพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของการผ่าน เข้า – ออกที่ บริษัทหรืออาคารสำนักงานเป็นผู้กำหนด

2.2  ยานพาหนะของบริษัท หรืออาคารสำนักงานจะต้องมีการบันทึกเวลาเข้า-ออกหมายเลขทะเบียน  และผู้ขันขี่รถ  ทุกครั้ง     

2.3  ยานพาหนะของผู้รับเหมา/ผู้มาติดต่อจะต้องมีการบันทึกรายระเอียดการติดต่อ   รวมถึงเวลาเข้า-ออก  และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้า-ออกที่บริษัท  หรืออาคารสำนักงานกำหนด

              2.4   หากพบบุกคลใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท   หรืออาคารสำนักงาน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ พบปัญหาให้แจ้ผู้ว่าจ้าง /  ผู้บังคับบัญชา

3.  การควบคุมทรัพย์สิน

 3.1  เมื่อพนักงานจะออกนอกบริเวณโรงงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจค้นตัวพนักงาน,หีบห่อสัมภาระ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ที่โรงงานได้จัดทำไว้

        3.2  ยานพาหนะทุกชนิด เมื่อออกจากโรงงานจะต้องมีการตรวจค้น หรือให้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่โรงงานกำหนด

        3.3  ทรัพย์สินของโรงงานทุกชนิด หากมีการนำออกนอกบริเวณโรงงานจะต้องมีใบอนุญาตนำออกโดยผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามทุก ครั้ง

        3.4  หากพบบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงงาน / ไม่ให้ความร่วมมือ หรือพบปัญหาให้แจ้งผู้ว่าจ้าง / ผู้บังคับบัญชาทราบ

3.5    ในเวลากลางคืน  พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจรอบ ๆ บริเวณ ฯ ที่รับผิดชอบแล้วรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารของโรงงานทราบในวันรุ่งขึ้นเป็นประจำ

        หมายเหตุ  หลักในการทำงานนั้น หจก. พรพิทักษ์ อินเตอร์ กรุ๊ป จะยึดนโยบายของบริษัทของท่านเป็นหลักในการทำงานด้วยและในขณะทำงาน  พนักงานรักษาความปลอดภัย  จะจดบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารของโรงงานทราบในวันรุ่งขึ้นเป็นประจำ